Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

 

Zapisy na porady prawne/porady obywatelskie przyjmowane są telefonicznie na nr 77 5415169 bądź on-line ze strony https://np.ms.gov.pl/ lub https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html, po czym wyznaczany będzie termin porady.

 

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady.

Pole tekstowe: Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres) …………......................................................................... 
.....................................................................................PESEL1) ................................................................ 
oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

..............................................................................
       (data i podpis osoby uprawnionej)
_________________
1)W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy  do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (numery telefonów znajdują się na wykazie punktów). Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie (wzór powyżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

 

PUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

I MEDIACJI W POWIECIE OPOLSKIM W 2022 ROKU

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

TELEFON

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

77 4641010 wew. 210

Poniedziałek    8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społ.

ul. Namysłowska 28

667 808 066

Poniedziałek  10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie

 

Wtorek            8.00 – 12.00

porady obywatelskie

KOMPRACHCICE

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Opolska 3

782 549 361

Środa              8.00 – 12.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Piątek            12.00 – 16.00

pomoc prawna/mediacja 

ORA

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

77 4270533

Czwartek         8.00 – 12.00

pomoc prawna /mediacja

ORA

NIEMODLIN

Urząd Miejski,

ul. Bohaterów Powstań Śl. 37  

697 685 812

Poniedziałek   8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA

Piątek              9.00 – 13.00

porady obywatelskie/mediacja

Stowarzyszenie

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4

697 686 123

Wtorek            9.00 – 13.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Środa              9.00 – 13.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie

Czwartek         9.00 – 13.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP

POPIELÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społ.

ul. Powstańców 12

693 014 714

Poniedziałek  10.00 – 14.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

Wtorek          10.00 – 14.00

pomoc prawna/mediacja

ORA

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

782 549 363

Środa              8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

ORA

Piątek            10.00 – 14.00

poradnictwo obywatelskie

Stowarzyszenie

STARE BUDKOWICE

Biblioteka Publiczna (filia)

ul. Ogrodowa 3

737 343 671

Wtorek          11.00 – 15.00

pomoc prawna/mediacja

OIRP

Czwartek         9.00 – 13.00

porady obywatelskie

Stowarzyszenie

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

77 4640881

Wtorek            8.00 – 12.00

pomoc prawna/mediacja

Stowarzyszenie

Środa            11.00 – 15.00

pomoc prawna

OIRP

TUŁOWICE

Urząd  Miejski, ul. Szkolna 1

77 4600143 wew. 16

Środa              8.00 – 12.00

porady obywatelskie/mediacja

Stowarzyszenie

Piątek            10.00 – 14.00

pomoc prawna

OIRP

TURAWA

Urząd Gminy

ul. Opolska 39C

77 4212012 wew. 127

Czwartek       11.00 – 15.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29

77 5415148

Poniedziałek  13.00 – 17.00

Czwartek         7.30 – 11.30

Piątek            10.00 – 14.00

porady obywatelskie

porady obywatelskie/mediacja

pomoc prawna

Stowarzyszenie

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML