Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2022 rok

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza w dniach 15-25 października 2021 r. organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr  382.2021 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 14 października 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.chrzastowice.bip.net.pl oraz w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, pokój numer 3).

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

PDFZarządzenie nr 382.2021.pdf
PDFKLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i wniosków.docx
PDFFormularz zgłaszania uwag i wniosków.pdf
PDFUchwała.program wspołpracy.Projekt.2022.pdf
 


 

Informacja z dnia 27 października 2021 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych

 

        Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

        Konsultacje, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznym i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r., zgodnie z zarządzeniem nr 382.2021 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 14 października 2021 r., zostały  przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w dniach od 15 do 25 października 2021 r. Konsultacjom społecznym Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok towarzyszyła akcja informacyjna, w której zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: gminny serwis internetowy, Biuletyn Informacji Publicznej, portal społecznościowy i mailing do organizacji pozarządowych. Odbyło się także spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego wpłynął ustny wniosek o dopisanie w paragrafie 7, w punkcie 6 podpunkcie „a” słów „społeczności lokalnej”. Uwaga została uwzględniona. Innych uwag ani wniosków nie zgłoszono.

    


Wójt Gminy Chrząstowice         

                                                                   Florian Ciecior

 

Wersja XML