Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Wójt Gminy Chrząstowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2022

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi 110.000,00 zł

2. Wymagany wkład finansowy – co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą nr XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok .

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:

1) wydatki nieuwzględnione w ofercie;

2) wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;

3) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;

4) koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) koszty wszelkich kar i grzywien;

7) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

8) działalność polityczna i religijna;

9) zakup środków trwałych.

5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), w szczególności art. 21: "Przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze".

6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert,

wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

2. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby konieczne do realizacji zadania, tj.:

1) lokal na terenie gminy Chrząstowice;

2) sprzęt gwarantujący prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice;

3) zasoby kadrowe gwarantujące prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice.

3. Oferenci nie mogą zlecać wykonania zadania podmiotom trzecim.

4. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

5. Warunki realizacji zadania ureguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

6. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) – prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do 21stycznia 2022 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zadanie z zakresu pomocy społecznej na rok 2022” w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, w sekretariacie – pokój nr 15.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.chrzastowice.bip.net.pl w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert" oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w zakładce "Gmina – organizacje pozarządowe".

3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12, 13 i 14 uchwały XXXI.244.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niepodpisania oferty przez wszystkie osoby wskazane do reprezentacji podmiotu.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;

4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) opis miejsca realizacji zadania publicznego oraz grupy docelowej (odbiorców), do której kierowane jest zadanie, nazwanie problemu/potrzeby i sposobu zaspokojenia/rozwiązania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, czy zadanie współgra z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty, sposób promocji zadania, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych/technicznych umożliwiających udział osób o zróżnicowanych potrzebach;

2) opis działań i sposób ich realizacji;

3) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego;

4) ocenę potencjału organizacyjnego oferenta i doświadczenia w realizacji podobnych zadań publicznych;

5) ocenę budżetu zadania, zasadności planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje oferta .

11. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

12. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

13. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

14. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

15. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

16. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację

zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

17. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

18. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 774110420 lub 774110402, e-mail: usc@chrzastowice.pl.

VII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu ofert i w latach poprzednich.

1. W roku ogłoszenia konkursu nie zrealizowano jeszcze zadania publicznego tego samego rodzaju w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Zadanie w roku 2020 i 2021 realizował Caritas Diecezji Opolskiej. Wysokość dotacji wyniosła odpowiednio:

1) w roku 2020 – 100.000,00 zł,

2) w roku 2021 – 110.000,00 zł.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” – konkursy ofert, na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” – „Organizacje pozarządowe”, a także na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Chrząstowice.

DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx
PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf
DOCKarta oceny formalnej.doc
DOCKarta oceny merytorycznej.doc
PDFZarządzenie nr 404.2021 ogłoszenie konkursu.pdf
 

Wersja XML