Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy druk deklaracji za odpady komunalne

Od   1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który został uchwalony uchwałą nr XXXI.248.2021  Rady Gminy Chrząstowice z dnia  24 listopada 2021 r.  Druk  zawiera  tabele, w których należy samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej przedstawiamy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu ułatwienia Państwu jej wyliczenia.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagane do wypełnienia nowego druku deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Dotyczy  nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy (uchwała nr XVIII.135.2020 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty):

- miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wynosi 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

- w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54,00 zł.

- osoby zamieszkujące nieruchomość zabudowaną  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostujące bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolnione są w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 2,00 zł miesięcznie,  czyli miesięczna  stawka opłaty wynosi  25,00 zł od osoby.

- ustalono niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi  w sposób selektywny, od szóstej i każdej następnej  osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 23,00 zł od osoby.

Dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: (uchwała nr  XXXI.246.2021 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r.   w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik  o określonej pojemności).

Wysokość stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, ogródki działkowe, cmentarze), a powstają odpady komunalne przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Pojemnik na segregowane odpady

Wysokość stawki opłaty  za pojemnik o określonej pojemności 

(zł/poj.)

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  80 l

16,00

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  120  l

23,00

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  240 l

48,00

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  1100 l

134,00

Pojemnik na odpady zmieszane po segregacji  2500 l

305,00

Pojemnik 240 l z żółtą klapą

30,00

Pojemnik 360 l z żółtą klapą

50,00

Pojemnik 660 l z żółtą klapą

                             75,00

Pojemnik 1100 l z żółtą klapą

90,00

Pojemnik 120 l z zieloną klapą

24,00

Pojemnik 240 l z zieloną klapą

49,00

Pojemnik 360 l z zieloną klapą

67,00

Pojemnik 660 l z zieloną klapą

79,00

Pojemnik 1100 l z zieloną klapą

99,00

Pojemnik 120 l brązowy na odpady ulegające biodegradacji

24,00

Pojemnik 120 l niebieski na papier  

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stawki określone  powyżej  są stawkami miesięcznymi z zastrzeżeniem, że w miesiącu, w którym pojemnik opróżniany jest częściej niż raz, opłata jest należna za każde opróżnienie pojemnika, zaś w miesiącu w którym pojemnik opróżniany jest rzadziej niż raz, opłata jest należna w takim stosunku, w jakim ilość opróżnień pojemnika pozostaje do ilości miesięcy w roku.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest następująca:

W sytuacji nieruchomości niezamieszkałych w deklaracji o wysokości opłaty należy wskazać ilość pojemników, liczbę opróżnień pojemników wynikającą z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz  stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz dokonać jej wyliczenia.  

Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości  (uchwała nr  XXXI.247.2021 rady Gminy Chrząstowice z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie  ryczałtowej stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla właściciela nieruchomości, na  której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2022 r. wynosi 190,00 zł  za rok,  jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380,00 zł za rok.

        Ryczałtowa stawka opłaty dotyczy domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obowiązek jej ponoszenia powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

      Deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych (urodzenie dziecka, zgon członka rodziny, zmiana liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

     Wypełniony druk należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub listownie.  Deklaracja może być również złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej (tzw. esp) na platformie usług administracji publicznej (tzw. ePUAP). Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednak  podpisania wypełnionego formularza przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania:

DOCXDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.docx
PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
 

 

 

 

Wersja XML