Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sytuacja gospodarcza

• Przedsiębiorczość

W gminie istnieją dobre warunki dla rozwoju rzemiosła i handlu. Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 300 podmiotów gospodarczych, są to przede wszystkim małe i średnie zakłady rodzinne. Branżami dominującymi są: obróbka drewna (tartaki, zakłady stolarskie), gastronomia, przetwórstwo owoców i warzyw, mechanika i blacharstwo samochodowe oraz usługi budowlane i ślusarskie.

• Infrastruktura drogowa i techniczna

Znaczącym atutem dla rozwoju przedsiębiorczości jest położenie gminy. Sąsiedztwo miasta Opola, a także dogodne położenie w układzie sieci komunikacyjnych zwiększa rynek zbytu towarów i usług.

Długość dróg krajowych na terenie gminy wynosi 8,8 km, sieć 9 dróg powiatowych wynosi 47 km, natomiast sieć 105 dróg gminnych stanowi odcinek o łącznej długości 72 km. W przyszłości planuje się budowę obwodnicy Lędzin i Dębskiej Kuźni.

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP (nr 144) na trasie Opole - Fosowskie ze stacją w Chrząstowicach i dwoma przystankami osobowymi w miejscowościach Dębska Kuźnia i Suchy Bór.

Przy wschodnio - południowej granicy gminy przebiega gazociąg Zdzieszowice - Ozimek, na granicy sołectwa Suchy Bór przechodzi tranzyt gazociągu Kluczbork - Przywory.

Gmina Chrząstowice jest w 100 % stelefonizowana.

Od 1992 r. Gmina jest całkowicie zwodociągowana.

• Planowanie przestrzenne

Samorząd Gminy wiele uwagi przywiązuje do racjonalnego gospodarowania przestrzenią poprzez planowanie zagospodarowania wychodzącego naprzeciw potencjalnym inwestorom.

W celu określenia polityki przestrzennej gminy Rada Gminy Chrząstowice w 2006 r. dokonała zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice. Ustalono tam utrzymanie mieszkalnictwa i rolnictwa – jako funkcji podstawowych w gminie. Warunkiem rozwoju gminy przy utrzymaniu dotychczasowych funkcji podstawowych jest udostępnienie atrakcyjnych terenów pod zabudowę mieszkaniową jako oferty dla ludności spoza terenu gminy oraz restrukturyzacja rolnictwa i poprawa jakości przestrzeni rolniczej.

Wszystkie sołectwa posiadają plan zagospodarowania przestrzennego.

• Rolnictwo

Gmina posiada mało korzystne warunki do produkcji rolnej oraz słabą strukturę gospodarstw rolnych. Dominują gleby średnie i słabe. Grunty orne III i IV klasy bonitacyjnej stanowią 35,9%, a V i VI - 64,1%. Użytki rolne zajmują powierzchnię 4001 ha.

Na niski wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej rzutują, oprócz niskich klas bonitacji gleb, bardzo niekorzystne warunki wodne. Walorami są dobry agroklimat oraz ciekawa rzeźba terenu.

Najwyższym wskaźnikiem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej charakteryzuje się Dębie: 71,3, najniższym Niwki: 54,1.

Właścicielami gruntów rolnych są w większości rolnicy indywidualni.

Głównym kierunkiem produkcji indywidualnych gospodarstw rolnych jest produkcja zwierzęca i mleka. Z upraw roślinnych dominują zboża, ziemniaki i rośliny pastewne. Nadal jest potrzebny dalszy rozwój przemysłu rolno - spożywczego oraz usług okołorolniczych.

- powierzchnia zasiewów w gminie Chrząstowice

• Agroturystyka

W gminie istnieją dobre warunki do rozwoju agroturystyki. Dziś na terenie gminy funkcjonuje kilka gospodarstw agroturystycznych - w Dąbrowicach, Dębskiej Kuźni, Lędzinach i Dańcu. Agroturystyka może stanowić dodatkowe źródło dochodów gospodarstw rolnych oraz sprzyjać rozwojowi gałęzi pokrewnych takich, jak handel, gastronomia, przetwórstwo i rękodzieło ludowe. Zainspirowana wzorami zachodniego rolnictwa gmina podjęła działania mające na celu promowanie rozwoju agroturystyki i zachęcanie naszych rolników do tworzenia gospodarstw agroturystycznych.

• Gospodarka odpadami stałymi

Teren gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi obsługuje Remondis Sp. z o.o., Al. Przyjaźni, 45-573 Opole, tel. 77 453 10 10

W zakresie gospodarki ciekłymi odpadami komunalnymi teren gminy obsługują firmy:

- Firma Usługowa SOCHOR Antoni Sochor, ul. klasztorna 4, 46-042 Szczedrzyk, tel. 77 465 51 05

- R.J.K. Sp. z o.o Barut Jemielnica, ul. Żędowicka 49, 47-133 Jemielnica, tel. 77 463 85 20

- Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o, ul. Powstańców Śl. 54, 46-040 Antoniów, tel. 77 465 19 80

- Przejazd Sokalski Szczepan, ul. Długa 2, 49-120 Dąbrowa, te. 77 464 10 13

- WC Serwis Beata Bańska, ul Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31

- Remondis Sp. z o.o., Al. Przyjaźni, 45-573 Opole, tel. 77 453 10 10

Realizując plan gospodarki odpadami na terenie naszej gminy wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Odbiór segregowanych odpadów następuje zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzana jest również zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

• Melioracja rzek i rowów

Na terenie gminy znajduje się 196 km rowów melioracyjnych. Ich stan techniczny powoduje w czasie dużych opadów deszczu częste podtopienia gruntów rolnych. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.

Pomimo powyższego gmina koordynuje przeprowadzanie prac konserwacyjnych głównych rowów odwadniających, które wymagają natychmiastowego odtworzenia z uwagi na warunki hydrogeologiczne okolicznych terenów.

• Gospodarka gruntami na terenie gminy Chrząstowice

Powierzchnia ogólna gminy 8212 ha

Grunty orne 2144 ha

Sady 11 ha

Łąki trwałe 1885 ha

Pastwiska 127 ha

Grunty orne zabudowane 185 ha

Grunty pod stawami 2 ha

Grunty pod rowami 95 ha

• Kanalizacja sanitarna

16 kwietnia 1997 r. po raz pierwszy zebrała się Komisja ds. ochrony środowiska oraz Komisja ds. inicjowania działań i reprezentowania gminy na zewnątrz w zakresie ochrony środowiska. Komisja zaopiniowała koncepcję przystąpienia do budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Chrząstowice.

Budowa pierwszego odcinka tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Opole-Lędziny rozpoczęła się latem 1998 r. W połowie stycznia 2001 r. oddano do eksploatacji stację zlewczą ścieków wraz z przepompownią oraz sieć kanalizacyjną w Lędzinach. Mieszkańcy Lędzin współfinansowali to przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie 2000 zł od jednej przyłączanej nieruchomości.

W 2006 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstowicach, Dębskiej Kuźni i Suchym Borze. Zadanie realizowane było w ramach programu ISPA/Fundusz Spójności i zakończyło się w 2008 r. Współfinansowane było ze środków unijnych w wys. ponad 13 mln. zł oraz podobnie, jak w przypadku Lędzin – przy znacznym wkładzie finansowym mieszkańców w wys. 2500 zł od jednej posesji.

W 2010 roku przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej w Niwkach. Zadanie dofinansowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Refinansowanie  ze środków unijnych wyniosło ponad 2 mln. zł. Przepięcia do budynków wykonywali i finansowali sami mieszkańcy Niwek.

W czerwcu 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowice, które pozyskano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wartość prawie 2 mln zł.  Inwestycja składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie powstał tranzyt sieci kanalizacji sanitarnej z Dębskiej Kuźni przez Dębie. W drugim etapie zbudowano tranzyt kanalizacji z Dębia do Dąbrowic oraz sieć szczegółową w Dąbrowicach. W wyniku realizacji zadania powstało ponad 6 km sieci kanalizacyjnej z 58 przyłączami kanalizacyjnymi. Inwestycję zakończono w 2019 roku.

W grudniu 2020 roku zakończono jedn z etapów budowy kanalizacji w Falmirowicach. Obecnie trwają prace nad skanalizowaniem dalszej części miejscowości.

W styczniu 2022 r. zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębie. W ramach zadania zostało wybudowane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej oraz 149 przyłączy do posesji prywatnych.

W czerwcu 2022 r. gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowanie na budowę pierwszego etapu kanalizacji Dańca.

 

Wersja XML