Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 03.01.2019 r. dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wykonywanie w 2019 roku
zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi

I.   Rodzaj zadania: Organizacja opieki nad dziećmi

Zadanie obejmuje w szczególności:

1. Zapewnienie stacjonarnej opieki nad dziećmi w wieku od 1,5 do 6 lat w trakcie roku szkolnego – minimum 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych wspomagających rozwój dzieci.

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 50.000,00 zł.

2. Wymagany wkład własny: co najmniej 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

3. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2018 roku wyniosła 25.000,00 zł.

III.   Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650,723 i 1365) w związku z § 7 ust. 3 pkt 2 uchwały nr XXXIV.268.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

3. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji będzie niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu lub ma prawo zrezygnowania z realizacji zadania.

4. Dotacja nie może być przyznawana na pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu składającego ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

IV.   Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

2. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą harmonogramu realizacji zadania. Warunki realizacji zadania reguluje umowa, zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

4. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania, tj. lokal na terenie gminy Chrząstowice.

V.   Termin składania ofert:

1. Oferty, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs z zakresu zadań opiekuńczo – wychowawczych” oraz podaniem pełnej nazwy podmiotu występującego o dotację.

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów realizacji zadań publicznych i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

3. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący ograny uprawnione do jego reprezentacji;

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania woli w jego imieniu;

3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych).

4. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane;

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

5. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 oraz § 14 uchwały nr XXXIV.268.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok nie później, niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków w sposób określony w § 12 ust. 1 uchwały nr XXXIV.268.2018 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;

2) uzupełnienia pieczątek i właściwych podpisów pod załącznikami;

3) poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Chrząstowice.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej znajdują sie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty - konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie zostały wypełnione wszystkie wymagane rubryki;

4) nie zostały podpisane lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizować zadanie;

4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;

6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu);

8) innowacyjność proponowanego do realizacji zadania;

9) nowatorstwo proponowanych form realizacji zadania publicznego.

11. Kryteria, o których mowa w pkt 10 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 pkt.

12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

16. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

18. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38, tel. 77 4219456, e-mail:

VII.   Informacja o zrealizowanych tego samego rodzaju zadaniach publicznych w 2018 roku:

W 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 25.000,00 zł Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP w Chrząstowicach na zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert i tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chrząstowice.

Chrząstowice, dnia 3 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

Zarządzenie Nr 20.2019 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

DOCkarta oceny formalnej.doc
DOCkarta oceny merytorycznej.doc
DOCXoferta-zadanie publiczne.docx
PDFoferta-zadanie publiczne.pdf
 

 

Wersja XML